Regulamin konkursu cosplay

Regulamin konkursu cosplay

Regulamin Konkursu Cosplay

I. Informacje ogólne


1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą… stroje, przebierają się™ w nie i odgrywają… wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać‡ się™ w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespoł‚ów muzycznych oraz w postaci historyczne. 

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostę™p do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się™ w dyspozycji organizatorów. 

3. Konkurs Cosplay na konwencie Magnificon Expo 2017 będzie podzielony na sześć niezależnych od siebie części: Debiut Cosplay, dwa konkursy Standard Cosplay oraz eliminacje do następujących konkursów międzynarodowych: EuroCosplay 2017 (EC 2017), Clara Cow's Cosplay Cup (CCCC 2017) i International Cosplay League (ICL). Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej części Konkursu, natomiast jeden cosplay nie może być zgłoszony do oceny w więcej niż jednej części. Nie można też zgłosić‡ tego samego wystę™pu do więcej niż jednej cz궛ci Konkursu. Wyjątek od tej reguły stanowi możliwość oceniania jednego zgłoszenia jednocześnie w eliminacjach do EC i solowej kategorii ICL, albo w eliminacjach do CCCC i grupowej kategorii ICL. Każdy z konkursów Standard Cosplay będzie prowadzony w trzech kategoriach: "Najlepszy cosplay", "Najlepszy wystę™p (solo)", oraz "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli do Konkursu zostanie zgłoszone mniej niż pięć‡ występów solowych lub mniej niż pięć wystę™pów grupowych, zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy wystę™p".

II. Zgł‚oszenie uczestnictwa w Konkursie Cosplay


1. W Konkursie Cosplay może wziąć‡ udział‚ każdy uczestnik konwentu Magnificon Expo 2017, który najpóźniej do 16 maja 2017 r. wypełni i nadeś›le odpowiednie formularze rejestracyjne, znajdujące się w systemie strony konwentu Magnificon Expo 2017. Osoby zainteresowane udział‚em w wię™cej niz jednej cz궛ci Konkursu muszą… osobno wypełnić‡ formularz odpowiadający każdej z części. Aby wystą…pić‡ goś›cinnie w cz궛ci Standard Cosplay, rezygnując z oceny stroju i prawa do walki o nagrodę™ w kategorii "Najlepszy cosplay", w punkcie "Udział w konkursie" należy zaznaczyć‡ "€žPoza konkursem". Domyś›lnie wszystkie zgłoszone prezentacje są… natomiast brane pod uwagę™ w odpowiedniej kategorii konkursu na najlepszy występ. Aby zrezygnować‡ z tego prawa należy dodać‡ odpowiedni komentarz (np. "prezentacja nie oceniana") w sekcji "Uwagi" formularza zgł‚oszeniowego. W przypadku wystę™pów grupowych wszyscy członkowie grupy albo są, albo nie są oceniani za wystę™p - nie można wyodrę™bnić‡ do oceny mniejszej podgrupy.

1a. Osoby startują…ce w eliminacjach do konkursów międzynarodowych muszą speł‚nić‡ dodatkowe wymagania, opisane w sekcji IV, V lub VI niniejszego Regulaminu.

1b. W konkursie Debiut Cosplay mogą uczestniczyć tylko osoby, które wcześniej brały udział w scenicznych konkursach cosplayowych nie więcej niż dwa razy. Osoby, które zdobyły kiedykolwiek nagrodę w konkursie cosplay nie mogą startować w konkursie Debiut Cosplay.

2. Każda osoba biorąca udział‚ w cosplayu, nawet tylko gościnnie, musi wypeł‚nić‡ wł‚asne zgłoszenie. Zwolnione z tego obowiązku są osoby tylko pomagające przy występie i nie grające żadnej postaci, lub występujące w roli "randomów". Nie powinny być one uwzględniane przy podawaniu liczebności grupy. Zgł‚oszenia wieloosobowe i/lub wysłane w cudzym imieniu są… nieważne, i bę™dą… odsył‚ane do autorów w celu poprawnego wypełnienia. Jeś›li strój jest noszony przez więcej niż jedną… osobę™, każda z nich jest zobowiązana do wysł‚ania własnej kopii zgłoszenia.

3. W konkursie Standard Cosplay w konkurencjach "Najlepszy Cosplay" i "Najlepszy występ (solo)", oraz w konkursie Debiut Cosplay mogą… brać udział‚ tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można natomiast wystartować‡ z cosplayem, który był‚ wcześ›niej używany tylko "€ždo pochodzenia"€. W konkursie na "Najlepszy wystę™p (grupa)" w ramach Standard Cosplayu można wziąć‡ udział‚ w stroju już prezentowanych, pod warunkiem, że co najmniej jeden cosplay w grupie jest premierą… sceniczną….

W eliminacjach do konkursów międzynarodowych można wystartować w cosplayu premierowym lub już prezentowanym, pod warunkiem że od premiery scenicznej upłynął mniej niż rok, i nie był on jeszcze oceniany w eliminacjach ani finałach konkursów międzynarodowych.

4. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć‡, w iloś›ci od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiają…ce w możliwie peł‚ny sposób postać‡, za którą… przebiera się™ uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artó'w i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć‡ wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dł‚uższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać‡ do obrazu wyraźnych zakłóceń„ - zapewni to możliwość należytej oceny wiernoś›ci oryginał‚owi wykonanego stroju. Przesł‚anie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgł‚oszeniem jest obowią…zkowe. Uczestnik może także załączyć‡ przygotowaną przez siebie planszę™ graficzną… w formacie 1024x768 pikseli, lub większym, która może zostać‡ wyś›wietlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej. 

5. Zgłaszają…cy się™ do udziału w Konkursie Cosplay może dołą…czyć‡ ś›cieżkę™ dźwię™kową lub plik wideo, które miał‚yby zostać‡ odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiał‚y należy spakować‡ do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć‡ do zgł‚oszenia korzystają…c z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

6. Rejestracja na Cosplay nie jest możliwa bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejś›ciówki na konwent, obejmującej dzień startu w konkursie.

7. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zgł‚oszenia organizatorzy mogą… odesłać‡ je do autora celem uzupeł‚nienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą… zostać‡ uwzglę™dnione co najmniej na 48 godzin przed wystę™pem. 

8. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą… do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu. 

9. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń„ może zajść‡ konieczność‡ ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konkursu Cosplay na Magnificonie Expo 2017 bę™dą… rozsył‚ane od siedniu do dziesięciu dni po zamknię™ciu rejestracji. W razie nadmiaru chętnych zgłoszenia niekompletne lub z błędami będą odrzucane w pierwszej kolejności. O przyjęciu poprawnych zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji (w przypadku grup decyduje moment zgłoszenia ostatniego członka).

10. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgł‚oszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą… być‡ powiadomieni co najmniej na 48 godzin przed występem. 

11. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się™ jak najszybciej poinformować‡ organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność‡. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są… zastę™pstwa (inny cosplayer gra zgł‚oszoną… wcześniej postać‡) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż 48 godzin przed występem. 

12. Po zamknię™ciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgł‚oszonego stroju na inny.

 

III. Przebieg Cosplayu


1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą… mieć‡ możliwość przeć‡wiczenia wystę™pu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Magnificonu Expo 2017 scena zostanie w tym celu udostę™pniona w piątek po południu (dla uczestników piątkowego konkursu Standard Cosplay) oraz w sobotę w godzinach porannych (dla uczestników pozostałych konkursów). 

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać‡ zgł‚oszone wszystkie rezygnacje z udział‚u w Cosplayu (i zwią…zane z nimi zmiany w planach wystę™pów grupowych). 

4. Cosplay na Magnificonie Expo 2017 odbędzie się w czterech blokach, przedzielonych innymi atrakcjami. Odstęp pomiędzy blokami cosplayowymi będzie co najmniej godzinny. Jako pierwszy, wieczorem w piątek 26 maja, odbędzie się pierwszy konkurs Standard Cosplay. Wczesnym popołudniem w sobotę 27 maja odbędzie się Debiut Cosplay. Trzeci blok, złożony z drugiego konkursu Standard Cosplay, odbędzie się w sobotę w godzinach popołudniowych. Blok czwarty, obejmujący eliminacje do konkursów międzynarodowych, jest planowany w sobotę wieczorem. Całkowity czas trwania żadnego z bloków nie może przekroczyć dwóch godzin. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. W szczególności, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danego konkursu  może on zostać odwołany.

5. Uczestnicy konkursu na "Najlepszy Cosplay" (oba konkursy Standard Cosplay), konkursu Debiut Cosplay oraz eliminacji do konkursów międzynarodowych przed cz궛cią… sceniczną zobowią…zani są… wziąć‡ udział‚ w rundzie jury, w trakcie której stroje uczestników bę™dą… poddane szczegół‚owym oglę™dzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów. 

6. Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój wystę™p po wygł‚oszeniu zapowiedzi przez konferansjera. W konkursach Standard Cosplay oraz Debiut Cosplay występ solowy powinien trwać‡ od 30 sekund do 2 minut, zaś› grupowy od minuty do maksymalnie pię™ciu minut. W eliminacjach do konkursów międzynarodowych obowiązują… osobne limity czasowe, podane odpowiednio w sekcjach IV-VI niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się™ wobec innych goś›ci konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

8. Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunię™cia ich ze sceny, jeś›li ich zachowanie narusza prawa innych goś›ci konwentu, bą…dź znaczą…co odbiega od ogólnie przyję™tych norm moralnych.

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastą…pi w momencie podanym przez organizatorów w późniejszym terminie.

 

IV. Eliminacje EuroCosplay 2017

1. Na konwencie Magnificon Expo 2017, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu EuroCosplay 2017 (dalej: EC 2017). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wył‚onienie jednego reprezentanta Polski na finał konkursu EC 2017 w Londynie.

2. W Eliminacjach może wziąć‡ udział‚ każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do EuroCosplayu 2017" oraz do 27 października 2017 roku ukończy 18 lat.

2a. Do polskich Eliminacji EC mogą… zostać dopuszczeni także obywatele krajów są…siadują…cych z Polską… i nie posiadających własnych kwalifikacji do EuroCosplayu (Biał‚orusi).

2b. Do polskich eliminacji EC mogą… zostać‡ dopuszczeni także cudzoziemcy posiadający prawo do pobytu w Polsce i zamieszkujący w kraju od co najmniej pięciu lat. Nie mogą… oni jednak w takim wypadku startować‡ w tym samym roku w eliminacjach EC w żadnym innym kraju. 

3. EuroCosplay jest konkursem solowym. Strój zgłoszony do Eliminacji musi być w całości wykonany przez uczestnika w nim startującego. Wyjątkiem są akcesoria typu peruki, buty, okulary, itd., które mogą być kupione. Jakiekolwiek ich modyfikacje muszą być jednak dziełem uczestnika. Dozwolona jest pomoc osób trzecich w planowaniu procesu konstrukcji stroju, jednak w praktyce musi być on przeprowadzony przez uczestnika (dopuszczalna jest praca pod nadzorem). Dekoracje sceniczne, które nie podlegają ocenie podczas rundy jury, nie muszą być natomiast wykonane przez uczestnika Eliminacji.

4. Strój biorą…cy udział‚ w Eliminacjach EC musi być‡ odwzorowaniem kostiumu pojawiają…cego się w dowolnym materiale źródłowym (animacji, komiksie, filmie aktorskim, książce, grze, artbooku, okladce albumu muzycznego, dowolnym widowisku scenicznym, oficjalnych materiał‚ach promocyjnych, itd.) opublikowanym w kraju lub za granicą… na licencji komercyjnej. Materiał źródł‚owy nie musi pochodzić‡ z Japonii. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart).

5. Rozmiar stroju nie może w żadnym kierunku przekroczyć trzech metrów. Kostium musi też umożliwiać bezpieczne wejście na scenę i zejście z niej.

6. Osoby biorące bezpoś›redni udział‚ w organizacji Magnificonu Expo 2017 lub finał‚u EC 2017 i MCM Expo nie mogą… uczestniczyć‡ w Eliminacjach.

7. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oś›wiadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał‚ EC do Anglii w terminie od 27 do 29 października 2017, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

8. W trakcie Konkursu Cosplay spoś›ród osób, które™ zgł‚osił‚y się do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycię™zcę™ Eliminacji. Zgodność cosplayu z materiałem źródłowym stanowi 40% oceny, wykonanie techniczne 40%, zaś prezentacja sceniczna 20%.

9. Podczas prezentacji zgłoszonej do EC na scenie może znajdować‡ się™ tylko uczestnik Eliminacji i ewentualnie jeden pomocnik obsł‚ugują…cy dekoracje i/lub rekwizyty. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy dodatkowych osób przy obsł‚udze rekwizytów lub dekoracji.

10. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji musi trwać‡ co najmniej jedną… minutę, ale nie wię™cej niż dwie minuty. Przygotowanie sceny do występu nie może trwać więcej niż 30 sekund.

11. Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale EC 2017 w Londynie. Koszty zakwaterowania oraz podróży pokrywa organizator finał‚u. Koszty zakwaterowania pokryte będą od piątku 27 października 2017 do niedzieli 29 października (dwie noce). Organizator finału zapewnia zwrot kosztu podróży na odcinku z wybranego lotniska w Polsce do centrum Excel London i z powrotem.

12. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej osoby rezerwowej, na wypadek gdyby zwycię™zca Eliminacji z jakichkolwiek wzglę™dów nie mógł uczestniczyć‡ w finale EC 2017.

 

V. Eliminacje Clara Cow's Cosplay Cup 2017

1. Na konwencie Magnificon Expo 2017, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu Clara Cow's Cosplay Cup 2017 (dalej: CCCC 2017). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie jednej dwuosobowej drużyny, która reprezentować będzie Polskę na finale konkursu CCCC 2017 w Hadze.

2. W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Polsce, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do Clara Cow's Cosplay Cup 2017" oraz do 9 czerwca 2017 roku ukończy 18 lat.


3. Strój zgłoszony do eliminacji musi być przynajmniej w 50% wykonany przez uczestnika w nim startującego. Nieodpłatna pomoc rodziny lub przyjaciół cosplayera przy wykonywaniu stroju jest dozwolona. Stroje kupione nie są dopuszczone do konkursu eliminacyjnego. Dozwolone jest natomiast użycie kupionych peruk, butów, okularów, itp. drobnych akcesoriów.

4. Strój biorący udział w eliminacjach CCCC musi być odwzorowaniem kostiumu pojawiającego się w oficjalnych materiałach pochodzących z dowolnej produkcji animowanej, komiksu lub gry komputerowej/wideo. Filmy live action, a także wszelkie fanarty i twórczość oryginalna nie powiązana z żadnym wydawnictwem animowanym, komiksowym lub growym nie są dopuszczone jako pierwowzory cosplayu w tym konkursie.  Materiał źródłowy nie musi pochodzić z Japonii, publikacje zachodnie są dopuszczalne. Wykluczone są natomiast tytuły pornograficzne. Stroje obydwu członków drużyny muszą pochodzić z tego samego źródła.

5. Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Magnificonu Expo 2017 lub finału CCCC 2017 i Animeconu nie mogą uczestniczyć w eliminacjach.


6. Każdy uczestnik eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał CCCC do Holandii w terminie od 9 do 11 czerwca 2017, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

7. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które się zgłosiły do eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego uczestników Konkursu wybierze zwycięzców eliminacji. Ocena kostiumu stanowi 40%, zaś występu 60% całkowitej punktacji.

8. Podczas prezentacji zgłoszonej do CCCC na scenie mogą znajdować się tylko osoby startujące w tym konkursie i zgłoszone do danego występu. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych, które nie biorą udziału w eliminacjach, jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

9. Prezentacja sceniczna zgłoszona do eliminacji musi trwać nie więcej niż dwie minuty 30 sekund.

10. Liczba elementów scenografii nie może przekroczyć czterech, zaś maksymalny czas potrzebny na ich rozstawienie nie może przekroczyć 30 sekund.

11. Zwycięzcy eliminacji otrzymają prawo do reprezentowania Polski w finale CCCC 2017 w Hadze. Koszty zakwaterowania, na okres od piątku 9 czerwca 2017 do niedzieli 11 czerwca 2017 (dwie noce), pokrywa organizator finału. Transport do Hagi zapewnia MiOhi. Pokrywamy koszty transportu finalistów, strojów i dekoracji samochodem. Uczestnik finału może zdecydować się na podróż innym środkiem transportu na własny koszt.

12. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej drużyny rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzcy eliminacji z jakichkolwiek względów nie mogli uczestniczyć w finale CCCC 2017.

 

VI. Eliminacje International Cosplay League 2017


1. Na konwencie Magnificon Expo 2017, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną… rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu International Cosplay League 2017 (dalej: ICL 2017). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie osób, które będą… reprezentowa‡ Polskę w finale konkursu ICL 2017. Konkurs eliminacyjny zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: solowej oraz drużynowej. W tej drugiej kategorii mogą… startować‡ grupy dwuosobowe. Na finał ICL 2017 do Madrytu pojedzie jeden zwycięski solista oraz jedna zwycięska drużyna. Każdy uczestnik może wystartować‡ tylko w jednej z kategorii eliminacji.

2. W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Polsce, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do  International Cosplay League 2017" oraz do 15 września 2017 roku ukończy 18 lat.

3. Strój zgłoszony do eliminacji w kategorii solowej musi być przynajmniej w 90% wykonany przez uczestnika w nim startującego. Dozwolone jest natomiast kupionych peruk, butów, okularów, itp. drobnych akcesoriów, muszą być one jednak zmodyfikowane przez uczestnika. W kategorii grupowej strój musi być wykonany przez uczestnika w nim startującego w co najmniej 80%, zaś propsy przynajmniej w 70%. Pozostała część musi być zmodyfikowana przez uczestnika. Stroje kupione nie są dopuszczone do konkursu eliminacyjnego w żadnej z kategorii.

4. Strój biorą…cy udział‚ w Eliminacjach ICL musi być‡ odwzorowaniem kostiumu pojawiają…cego się w dowolnym materiale źródłowym (animacji, komiksie, filmie aktorskim, książce, grze, serialu, musicalu, itd.) opublikowanym w kraju lub za granicą… na licencji komercyjnej. Materiał źródł‚owy nie musi pochodzić‡ z Japonii. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości nie powiązanej z tytułami z żadnej z powyższych kategorii. Jedynym wyjątkiem są ilustracje autorstwa Sakizo. Stroje obydwu członków drużyny muszą pochodzić z tego samego źródła.

5. Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Magnificonu Expo 2017 lub finału ICL 2017 i Japan Weekend Madrid nie mogą uczestniczyć w eliminacjach.

6. Każdy uczestnik eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał ICL do Hiszpanii w terminie od 30 września do 1 października 2017, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

7. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które się zgłosiły do eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego uczestników Konkursu wybierze zwycięzców eliminacji. W kategorii grupowej ocena kostiumu stanowi 40%, zaś występu 60% całkowitej punktacji. W kategorii solowej uczestnicy będą oceniani tylko za konstrukcję stroju i zgodność z materiałem źródłowym. Występy nie będą brane pod uwagę.

8. Podczas prezentacji zgłoszonej do eliminacji ICL na scenie mogą znajdować‡ się tylko osoby startujące w tym konkursie i zgłoszone do danego występu. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych, które nie biorą… udziału w eliminacjach, jest zabronione. W sytuacjach  awaryjnych  dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

9. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji w kategorii grupowej musi trwać‡ co najmniej jedną… minutę, ale nie wię™cej niż dwie minuty i trzydzieści sekund. Do Eliminacji w kategorii solowej przygotowanie prezentacji nie jest obowiązkowe, ale uczestnicy będą musieli pokazać się na scenie przynajmniej w kilku pozach.

10. Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale ICL 2017 w Madrycie. Koszty zakwaterowania oraz podróży pokrywa organizator finał‚u. Szczegóły zostaną omówione z wybranymi finalistami przez organizatorów Japan Weekend.

11. Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do wybrania jednego solisty oraz jednej drużyny rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzca eliminacji z jakichkolwiek względów nie mógł uczestniczyć‡ w finale ICL 2017.

 

VII. Przyznawanie nagród


1. W konkursie Debiut Cosplay zostaną przyznane nagrody za 1., 2. i 3. miejsce.  Nagrody w każdym z konkursów "Standard Cosplay" zostaną przyznane w kategoriach: 1., 2. i 3. miejsce za „Najlepszy Cosplay" oraz za pierwsze miejsce za "Najlepszy występ (solo)" i "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli liczba występów solowych lub grupowych w tym konkursie będzie mniejsza niż pięć zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy występ". W Eliminacjach EC 2017 oraz CCCC 2017 zostanie przyznane po jednej nagrodzie. W eliminacjach do ICL 2017 zostanie wył‚oniona jedna zwycięska drużyna oraz jeden zwycię™ski solista. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody (nie dotyczy eliminacji do konkrsów międzynarodowych), oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród.

2. W cz궛ci Standard Cosplay w konkursie na "Najlepszy cosplay" jury dokonuje oglę™dzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowoś›ci odwzorowania pierwowzoru, trudnosci technicznej cosplayu, dodatkowych środków zastosowanych w celu upodobnienia się™ do postaci (np. makijaż, charakteryzacja, stylizacja peruki), zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci. W konkursie na "Najlepszy występ" uczestnicy oceniani są… tylko pdczas występu scenicznego i najważniejszymi kryteriami oceny są… umiejętności aktorskie i scenariusz występu, ale czynnik wizualny (wygląd kostiumów i ewentualnych dekoracji) także gra pewną rolę™.

W części Debiut Cosplay ocena jest całościowa, i uwzględnia zarówno wykonanie stroju, jak i zachowanie na scenie.

W Eliminacjach EC 2017 40% oceny stanowi zgodność z oryginałem, 40% wykonanie techniczne stroju, a 20% prezentacja sceniczna.

W Eliminacjach do CCCC 2017 ocena stroju stanowi 40%, zaś występu 60% całkowitej punktacji.

W kategorii grupowej Eliminacji do ICL 2017 ocena stroju stanowi 40%, zaś występu 60% całkowitej punktacji. W kategorii solowej ocena stroju stanowi 100% punktacji.


3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają… wymianie na inne, ani na równowartość‡ pieniężną…. 

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają… zaskarżeniu. 

5. W przypadku nie zgł‚oszenia się™ zwycięzców po odbiór nagród zostaną… one, po wcześniejszym umówieniu się™ drogą… elektroniczną bą…dź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

 

VIII. Dodatkowe oświadczenia uczestników


1. Zgłaszają…c się™ do udziału w Konkursie uczestnik oś›wiadcza, iż: 
- prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostę™pnych mu materiał‚ów, 
- prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich, 
- wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są… prawdziwe. 

2. Uczestnik wyraża zgodę™ na prezentację™ wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań„ wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi - zdjęć‡ i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką… i w dowolnych nakładach. Zdję™cia i nagrania wymienione powyżej stanowią… cał‚kowitą… i wyłą…czną… wł‚asność‡ organizatorów z uwzglę™dnieniem szczególnych praw przysł‚ugują…cych ich autorom. 

3. Uczestnik może domagać‡ się™ zaprzestania publicznego udostę™pniania zdjęć lub nagrań‡ z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność‡ osobistą…. 

4. Uczestnik wyraża zgodę™ na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach zwią…zanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wrę™czenia nagród oraz sporzą…dzenia statystyk dotyczą…cych Konkursu.

IX. Postanowienia koń„cowe


1. Decyzje organizatorów są… ostateczne i nie podlegają… zaskarżeniu. 

2. Wypełnienie i wysł‚anie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Magnificon Expo 2017 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią… niniejszego regulaminu oraz całkowitą… jego akceptacją…. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez koniecznoś›ci wcześ›niejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem magnificon.pl.